logo-wybrane

WARUNKI WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

1. OFERTY

Wszelkie oferty składane przez firmę BED&BATH mają postać ogólną i nie stanowią zobowiązania.

Ceny dotyczące produktów realizowane na zamówienie ważne są jedynie dla oferowanych ilości. W przypadku zamówień dotyczących mniejszych ilości, zastrzegamy sobie prawo do dostosowania ceny.

2. ZAMÓWIENIE

Kupujący winien złożyć zamówienie w formie mailowej, telefonicznie lub u przedstawiciela handlowego.

Ilość i asortyment będzie każdorazowo uzgodniony pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

Osobami upoważnionymi przez Sprzedającego do ustalenia warunków sprzedaży są: koordynator działu handlowego lub przedstawiciel handlowy.

Zamówienie realizowane jest od 7 do 14 dni roboczych. W przypadku zamówienia specjalnego, zostanie indywidualnie ustalony termin realizacji.

Sprzedający ma obowiązek poinformować Kupującego o terminie realizacji zamówienia.

3. WYDANIE TOWARU

Wydanie towaru odbywać się będzie w magazynie Sprzedającego w przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem, lub w magazynie Kupującego w sytuacji, gdy to Sprzedający dostarcza towar.

Kupujący stwierdza odbiór towaru przez podpis upoważnionej osoby na fakturze VAT, lub na dowodzie WZ.

Strony każdorazowo uzgadniać będą sposób i termin odbioru towaru.

Z chwilą wydania towaru, na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.

Kupujący zobowiązany jest przyjąć dostawę produktów za pierwszym razem po oferowaniu. Naruszając ten warunek, Kupujący zobowiązany jest do poniesienia wynikających z tego kosztów.

Postanowiony termin dostawy jest terminem przybliżonym i nie jest traktowany jako regulaminowy termin nieprzekraczalny, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.

4. PŁATNOŚCI

Pierwsze trzy zakupy płatne są gotówką na podstawie Faktur VAT.

Forma oraz termin płatności zostaje ustalony przez Sprzedającego po złożeniu przez Kupującego zamówienia.

W przypadku złamania warunków płatności, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek na rzecz firmy BED&BATH, za okres do dnia całkowitej spłaty powstałego zadłużenia.

Do chwili zapłacenia towar zostaje własnością Sprzedającego.

Jeśli towar zostanie odebrany bez zastrzeżeń, Kupujący zobowiązuje się do uregulowania płatności na podstawie wcześniej ustalonej formy oraz zgodnie z umową dotyczącą terminu zapłaty. Zapis zawarty na Fakturze.

5. REKLAMACJE

Kupujący jest zobowiązany natychmiast po otrzymaniu towaru sprawdzić jego jakość oraz ilość.

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wadliwości dostarczonego przez Sprzedawcę towaru, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie droga telefoniczną powiadomić o tym Sprzedawcę, a następnie sporządzić protokół reklamacyjny w formie pisemnej i dostarczyć go skutecznie Sprzedawcy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do reklamacji w terminie nieprzekraczającym 7 dni od odbioru towaru przez Kupującego.

Podstawą reklamacji dotyczącej jakości dostarczonych do Kupującego towarów, mogą być tylko te towary, które pozostaną postawione do dyspozycji Sprzedawcy i nie noszą znamion uszkodzeń mechanicznych.

Transport powrotny dostarczonych produktów następuje na odpowiedzialność i ryzyko Kupującego. Sprzedający zastrzega rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni roboczych.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za tzw. szkody konsekwencyjne i szkody spowodowane opóźnieniem, poniesione przez Stronę lub strony trzecie, w związku z użyciem, posiadaniem lub defektami dostarczonych produktów, z wyjątkiem przypadków zamierzonego zaniedbania ze strony pracowników.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY